மனைவியை நேசிக்கறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு வரப்பிரசாதம் Latest Tamil Cinema News Kollywood News

மனைவியை நேசிக்கறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு வரப்பிரசாதம் Latest Tamil Cinema News Kollywood News

[Music] good color real teacher or Marv and incorporated would let Monica PD they would really move for the PA year the internet mana ban Appa i’ma tata party monavie maja akka tangle and thumb beach it apache t mama at the cuddly Nanban EP a– whooping a period ah teacher can typically the moonship […]

Read More

How the blockchain will radically transform the economy | Bettina Warburg

How the blockchain will radically transform the economy | Bettina Warburg

Economists have been exploring people’s behavior for hundreds of years:how we make decisions,how we act individually and in groups,how we exchange value.They’ve studied the institutions that facilitate our trade,like legal systems,corporations,marketplaces.But there is a new, technological institutionthat will fundamentally change how we exchange value,and it’s called the blockchain.Now, that’s a pretty bold statement,but if you […]

Read More